Uw Privacy

Privacy Verklaring Carin Camp

Carin Camp, gevestigd aan Ellerweg 18 A, 6037 RS Kelpen-Oler, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
carincamp@gmail.com
https://www.carincamp.nl./
+31622744346

Op mijn website, behandelovereenkomsten, privacy bepalingen en andere communicatievormen wordt de E.E.N.® therapie hierna benoemt als Natuurgeneeskunde, omdat dit in de volksmond beter bekend is.

Carin Camp is de Functionaris Gegevensbescherming van www.www.carincamp.nl.
Zij is te bereiken via carincamp@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.carincamp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens ten behoeve van facturering, bezoek aan uw bedrijf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carincamp@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
www.carincamp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
* Uw naam, adres en woonplaats
* uw geboortedatum
* de datum van de behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling •natuurgeneeskunde’, of ‘coach consult’
* de kosten van het consult

Privacy overige
* Het afhandelen van uw betaling
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* Om goederen en diensten bij u af te leveren
* www.carincamp.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
* Om te linken of informatie te sturen of te bellen, naar aanleiding van visitekaartjes uitwisseling of een expliciet verzoek tijdens netwerkbijeenkomsten en/of andere bijeenkomsten, business-beurzen etc.
* Omdat er deelgenomen is aan een www.carincamp.nl prijsvraag, bijvoorbeeld tijdens een businessbeurs, waarbij de prijsvraag is ingevuld en de deelnemer zodoende akkoord heeft gegeven op het opnemen van zijn/haar gegevens om nadere informatie te sturen, of hierover te bellen en om naam en email adres op te nemen in de mailing lijst van www.carincamp.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
www.carincamp.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.carincamp.nl) tussen zit. www.carincamp.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Word, Excel, Office, Outlook (gegevens verwerking t.b.v. opdrachten en bedrijfsuitvoering www.carincamp.nl), een webmail programma voor email marketing dat aan de privacy vereisten voldoet (inschrijvingen via site en deelnemers aan www.carincamp.nl prijsvragen.) en WordPress (voor de website).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
www.carincamp.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Betreft het de persoonsgegevens van klanten: deze maken vaak nogmaals gebruik van de diensten van www.carincamp.nl, dit varieert van binnen een paar weken tot een aantal jaar. De dossiers worden conform de WGBO 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
www.carincamp.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.carincamp.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.carincamp.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carincamp@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

www.carincamp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

www.carincamp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met carincamp@gmail.com

Kelpen-Oler 2023
www.carincamp.nl